ایگوما
egomaa

دانستنی های روانشناسی

کدام یک از پایه های عشق ما می لنگد؟

مهم این است که شما هر سه این مولفه ها را بتوانید داشته باشید تا عشق را روی صندلی زندگی خود بنشانید بدون اینکه نگران این باشید که آن را به دیواری تکیه دهید.

باور های اشتباه؛ گرداب های خود خواسته

اگر می خواهید در گرداب های خود ساخته فرو نروید، یک راه کار این است که از تخریب خود دست بکشید؛ تخریب نکردن شاید در ظاهر کلمه ساده ای باشد، اما در عمل دوری از آن، به خصوص برای افرادی که با آن مانوس شده اند دشوار است.

باور های اشتباهی که ما را در گردابی خود ساخته می اندازند

چند روز قبل زمانی که با رئیس یا همسرتان درگیر جر و بحثی شدید، رفتار آنها با شما دور از انصاف بوده است، جوری که نمی توانید این ناحقی را فراموش کنید.

آیا افراد سادیسمی فقط دیگران را به قتل می رسانند؟

افرادی که از روابط نامشروع لذت می برند و در زندگی خصوصی خود افراد به شدت سختگیری هستند و با کمترین احتمال خیانت از جانب شریک خود عکس العمل تندی نشان می دهند.