ایگوما
egomaa

مشاوره جنسی و زناشویی

سکس تراپی چیست؟

یکی از شکایات مهم در حوزه زوج درمانی مربوط به مسائل جنسی بین زن و مرد است. بسیاری از آزارهای جنسی بخصوص در مورد کودکان به دلیل عدم اطلاعات کافی خانواده ها و افراد از روابط جنسی و حریم و حقوق جنسی است.