ایگوما
egomaa

مشاوره ترک اعتیاد

اعتیاد و انواع آن

در درمان اعتیاد، نحوه اجرای جلسات درمانی بر اساس نظر درمانگر بر حسب موقعیت فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی بیمار متفاوت است. صبر، حوصله و پشتکار، لازمه وارد شدن بیمار و خانواده بیمار در پروسه درمانی اعتیاد می باشد.